ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ အျဖစ္ ထိန္းသိမ္း ထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၁၉၄၅ ခု ေမလ ကေန ၁၉၄၇ ခု ဇူလိုင္ လုပ္ၾကံခံရခ်ိန္ အထိ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီ ေခတ္ ပံုစံ စံအိမ္